Ang Lasing at ang Aso

by Friyah
(Davao City)

isang lalakeng lasing nakasalubong ang isang matabang babaeng may aso......


lasing: hoy! saan mo nakuha yang baboy?
matabang babae: aso ito hindi baboy...
lasing: wag kang sumarat yang aso ang kausap ko....

Click here to read or post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Bohol Filipino Jokes.

Booking.com