Ang Maestra ug si Juan

by Edwin M. Cabatic
(Malaybalay City, Bukidnon)

Nagklase ang Maestra sa English subject:


Maestra: Kinsa kadtong maka hubad sa Binisaya taga-an ko ug dako nga grado?

Mga Estudyante: Unsa mana maam?

Maestra: My teacher is beautiful isn't she?

Mga estudyante wala katubag gawas lamang sa trying hard nga si Juan.

Juan: Maam ako ana kasayon ra ana ah!!!

Maestra: O sige Juan e hubad.

Juan: Ang akong Maestra gwapa wala siya kuyapee!!!!

ngehhhh!!!!!!!!!!

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Bohol Filipino Jokes.

Booking.com