"Aral muna" sabi ni CRUSH!

by Secret No Clue!
(Cuenca,Batangas)

Kapag umamin ako kay CRUSH na crush ko siya at sinabi niyang "ARAL MUNA."
Ang sasabihin ko.“So, pagka graduate mo, tayo na?”

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Bohol Filipino Jokes.

All Rights Reserved ©2023. Bohol Philippines Travel Guide 
Address: Talibon, Bohol, Philippines