BUNGOL

Bata nipalit sa tindahan, ang tiguwang nga tindero natulog..


Bata: Palita! Palita! palita kog Hope noy!

Tindero(nakamata): kasaba ba nimo dong! kabati naman ko!
unsaman nga coke 12oz, litro?

hehehe

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Bohol Filipino Jokes.

Booking.com