LIBAT , KIMPANG , BUTA UG BUNGOL

by Rotsen
(Candijay, bohol)

Usa ka adlaw naglumba ug dagan ang LIBAT, KIMPANG, BUTA UG BUNGOL...

Repere : ready GET SET GO! (NI BUTO ANG PUSIL)
Nanagan ang mga kalu-kalu.

LIBAT : peste ba ning dalana nganung naduha man ni asa may tinood ani?!.


KIMPANG : jawa man ning dalana nganung lubak lubak man ni?!.


BUTA : ganina raman kog dumaganwa pa man guhapon ko ni abot sa finish line?!.


BONGOL : (ning katawa). Ag mga buang wa pa gani ni boto ang pusil nanagan na!...


Hahahahaha....

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Bohol Filipino Jokes.

Ready to explore the beautiful islands of Cebu and Bohol? Secure your ferry tickets today through 12go and start your unforgettable journey!

recommended hotel booking

Book your stay in Bohol's breathtaking surroundings through Agoda and experience the ultimate relaxation

All Rights Reserved ©2024. Bohol Philippines Travel Guide 
Address: Talibon, Bohol, Philippines