Pangako

by R Alsonado
(Qatar)

Dito sa ibayong dagat na aking kinaroroonan

Hirap at pangulila ang aking nararanasan
Titiisin ang lungkot para sa isang pangarap
Bigyang ginhawa ang pamilya't ligaya'y inaasam

Sa aking pag-iisa akoy nag-alala
Baka sa matatamis na dila, at sa pambobola ikaw ay padadala
At kapag ang pangako ay naitanim sa limot
Tiyak ang pangarap na ninanais ay di maabot

Kaya bago mangyari ay dapat isipin
Kung ito ba ay mabuti o hindi dapat gawin
Sa ating sumpaan sa dios idalangin
Upang wagas na pagmamahalan ay di kayang buwagin
Sa pagkat tibok ng puso natin ay nagsasabing magmahalan tayo hanggang libing

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Bohol Stories.

Booking.com