⭐ BEST FERRY via CEBU & Countryside Tour: Our pick for Ferry Tickets and Countryside Tours.

Pangako

by R Alsonado
(Qatar)

Dito sa ibayong dagat na aking kinaroroonan
Hirap at pangulila ang aking nararanasan
Titiisin ang lungkot para sa isang pangarap
Bigyang ginhawa ang pamilya't ligaya'y inaasam

Sa aking pag-iisa akoy nag-alala
Baka sa matatamis na dila, at sa pambobola ikaw ay padadala
At kapag ang pangako ay naitanim sa limot
Tiyak ang pangarap na ninanais ay di maabot

Kaya bago mangyari ay dapat isipin
Kung ito ba ay mabuti o hindi dapat gawin
Sa ating sumpaan sa dios idalangin
Upang wagas na pagmamahalan ay di kayang buwagin
Sa pagkat tibok ng puso natin ay nagsasabing magmahalan tayo hanggang libing

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Bohol Stories.

Ready to explore the beautiful islands of Cebu and Bohol? Secure your ferry tickets today through 12go and start your unforgettable journey!

recommended hotel booking

Book your stay in Bohol's breathtaking surroundings through Agoda and experience the ultimate relaxation

All Rights Reserved ©2024. Bohol Philippines Travel Guide 
Address: Talibon, Bohol, Philippines