Sa korte...

by Epyak
(Antequera)

Judge: ahh, Juan, asa ka man sa pagkahitabo sa rape?


Juan: sa kamaisan.

Judge: ga-unsa ka man didto?

Juan: Nalibang.

Judge: pila man sad ka ka-dupa sa nahitabo nga krimen?

Juan: ay! kalain!, naa ba diay malibang nga mag dupa-dupa?

-hahah-

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Bohol Filipino Jokes.

Booking.com