ang TAWAG ni lolo sa iyang asawa "HONEY"

by PRIA PENA
(LOON BOHOL)

ang TAWAG ni lolo sa iyang asawa "HONEY"


LOLO: HONEY, MANGATOG NATA.

apo: KA SWEET NINYO NI LOLA, LOLO NOH KAY BISAN TIGUWANG NAMO HONEY GIHAPON INYO TAWAG.

LOLO: AYAW PAGSABA APO KAY NAKALIMOT KO SA PANGALAN SA IMO LOLA

:-p

Click here to read or post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Bohol Filipino Jokes.

Booking.com