Bohol sa Cebu

by jun2
(Talibon, Bohol)

Usa ka Bol anon nahasuroy sa Cebu.


Nahaagi siya sa Colon ug may nagustuhan nga jacket.

Trademark na sa taga Bohol ang pag pronounce sa pulong "J" hulip sa "YA". Sa iyang garbo nga dili maan nga tga Bohol kini iyang gipamulong sa dihang nangutana sa presyo sa jacket

"Miss tag pila ning inyong YAKIT".

Click here to read or post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Bohol Filipino Jokes.

Booking.com