choco na gatas o gatas na choco

by Fiorella Christina Lao Noval
(Cagayan de Oro City)

May isang lalaki na may nakita na isang babae na nag lalakad. Ang babae ay may maputi na ulo at maitim na katawan.

lalaki: Miss ano ka ba choco na gatas o gatas na choco?

ahahahahahahahaha
hihihihihihihihihiEND

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Bohol Filipino Jokes.