livelihood

by concern
(pilar)

dear pilarnon,..

ang atong lungsod usa ka yuta nga dili ta angay magutom..daghan tag pwede kabuhian..kaso,kulang ta sa kahibalo ug kulang sa merkado sa agriculture products,livestock(farming).
angf akong untang gusto nga hatagan ug dugang pagtagad,,ang bahin sa mag ugmad sa atong yutang dako ang parte nga bakante,o dili na cultivate...pwede ta tamnan ug mga utan,mais,ug uban pa nga kakuhaan nato ug panginabuhian.
maayo unta kung atong lungsod..labi na ang opisina sa atong halangdong mayor,mag engganyo ug mga buyer,sa atong mga produkto aron ganahan maningkamot ang atong mga mag-uuma sa pagtikad sa ilang mga yuta,,kay aduna naman mopalit sa ilang mga ani o abot...
angay aduna tay mga programa,o pagseminar sa atong mga lungsuranon mahitungod sa sakto nga pag ugmad ug pagtikad sa yuta..ug kining tanan makatabang kaayo atong ekonomiya
daghang salamat......!

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Bohol Comments.

Ready to explore the beautiful islands of Cebu and Bohol? Secure your ferry tickets today through 12go and start your unforgettable journey!

recommended hotel booking

Book your stay in Bohol's breathtaking surroundings through Agoda and experience the ultimate relaxation

Top 20 Destinations of Bohol 

Ready to explore the beautiful islands of Cebu and Bohol? Secure your ferry tickets today through 12go and start your unforgettable journey!

Back to Bohol Travel Guide

Bohol Transfers

Bohol Ferry Tickets